Раздели  >  Библия

"Твоето Слово е светилник на нозете
ми и виделина на пътеката ми. "

Псалми 119:105