Раздели  >  Музика

"Възкликнете към Бога, всички земи, възпейте славата
на Неговото име, като Го хвалите, хвалете Го славно."

Псалми 66:1,2