Надвисналият конфликт

  Голяма криза очаква Божия народ. Криза очаква и света. Предстои ни най-значителната борба на всички векове. Събития, за които в продължение на повече от 40 години сме заявявали, че предстоят, сега се сбъдват пред очите ни. На законодателите на нацията се налага вече да внесат поправка в конституцията, която да ограничи свободата на съвестта. Пазенето на неделния ден е станало въпрос от важно национално значение. Ние знаем много добре какви ще са последствията от това действие. Но готови ли сме за тази развръзка? Изпълнихме ли вярно дълга и задачата, която Бог ни възложи – да предупредим хората за предстоящата опасност? 

Мнозина от заетите в движението за налагане на неделята не са наясно за последиците от тази акция. Те не виждат, че удрят направо срещу религиозната свобода. Мнозина никога не са разбрали правата на библейската Събота, нито лъжливата основа на неделното постановление.

pocket-watch-731301_1920 - Copy

  Всяко движение в полза на религиозното законодателство е всъщност отстъпление пред папството, което толкова много години се е борило твърдо за свободата на съвестта. Съблюдаването на неделния ден води началото си като „християнска” институция от „тайната на беззаконието” и неговото налагане ще бъде едно действително признаване на принципите, съставляващи самия крайъгълен камък на римокатолицизма. Когато нашата нация се отрече от принципите на своето управление до там, че издаде неделен закон, при този акт протестантизмът ще подаде ръка на папството, което няма да представлява друго, а съживяване на тиранството, отдавна дебнещо случай да излезе наново в активен деспотизъм.
  Когато националното реформаторско движение, упражнявайки силата на религиозно законодателство, се развие, то ще прояви същата нетърпимост и потисничество, каквито преобладаваха в миналите векове. Тогава човешки съвети си бяха присвоили прерогативите на Божеството, като смазваха свободата на съвестта под деспотичната си власт и следваше затвор, заточение и смърт за онези, които се възпротивяваха на техния диктат. Ако папството или неговите принципи бъдат облечени отново в законна власт, огънят на гонението ще бъде запален наново против хората, които не искат да пожертват съвестта си и Истината, като отстъпят пред народните заблуди. Това зло предстои.
  Когато Бог ни е дал светлина, посочваща предстоящите опасности, как може да стоим чисти пред погледа Му, ако не положим старателни усилия да запознаем хората с нея? Можем ли да бъдем спокойни, като ги оставяме да посрещнат непредупредени тази важна развръзка?

darkness-2655645-500

Изгледите пред нас са продължителна борба с риск затваряне в затвор, загубване на имуществото, дори и на самия живот, в защита на Божия закон, който човешките закони правят невалиден. При това положение светската политика ще наложи външно съобразяване със законите на страната, за да има мир и хармония.

  А ще има и хора, които ще привеждат цитати от Библията в защита на тази мярка: “Всеки човек да се подчинява на властите... и колкото власти има, те са отредени от Бога”.
  Но как са постъпвали Божиите служители в миналото? Когато учениците проповядваха Христос, и то разпнат, след възкресението Му властите им заповядаха да не говорят повече и да не поучават в името Му. “А Петър и Йоан в отговор им рекоха: Право ли е пред Бога да слушаме вас, а не Бога, разсъдете; защото ние не можем да не говорим това, което сме видели и чули”. Те продължиха да проповядват благовестието за спасение чрез Христос и Божията сила придружаваше вестта. „Тогава станаха първосвещеникът и всички, които бяха с него, които съставляват садукейската секта, и, изпълнени със завист, сложиха ръце на апостолите и ги хвърлиха в общата тъмница”.
  Но небесният Бог, могъщият Управител на вселената се намеси, тъй като хората воюваха срещу Неговото дело. Той им показа ясно, че над човека има Владетел, Чийто авторитет трябва да се зачита. Господ изпрати ангела Си през нощта да отвори вратите на затвора и да изведе на свобода мъжете, на които Бог бе Неговото дело. Управителите бяха наредили „да не говорят, нито да поучават в Исусовото име”, но изпратеният от Бога небесен вестител каза: „Идете, застанете в храма и говорете на народа всичките думи на този вечен живот”.

Онези, които се опитат да насилят хората да съблюдават папското постановление и да погазят Божия авторитет, действат подобно на еврейските водачи в дните на апостолите. Когато законите на земните владетели застават против закона на върховния Владетел на вселената, тогава верните Божии поданици ще Му останат верни.

judge-hammer-picjumbo-com - Copy

  Ние като народ не сме изпълнили повереното ни от Бога дело. Не сме готови за развръзката, до която ще ни доведе налагането на неделния закон. Наш дълг е, като виждаме белезите на приближаващата се опасност, да се изправим за действие. Никой да не очаква спокойно плаването на злото, утешавайки се с мисълта, че всичко това ще се сбъдне, защото пророчеството го е предсказало, и че Господ ще закриля народа Си. Не вършим Божията воля, ако си седим спокойно и не правим нищо, за да запазим свободата на съвестта. Горещи, усърдни молитви трябва да се издигат към Бога за отсрочване на бедствието, докато изпълним задачата, която тъй дълго сме занемарявали. Нека се молим усърдно и след това да работим в съгласие с молитвите си. Може да изглежда, че Сатана тържествува и че истината е потъпкана от лъжата и заблудата; народът, над който Бог е прострял щита Си, и страната, която е била убежище на преследваните и угнетени Божии деца и защитници на истината, могат да бъдат изложени на риск. Но Бог иска да си спомняме за Неговите постъпки към народа Му в миналото, когато е искал да го избави от враговете му. Той винаги е избирал критичните моменти, когато не се е виждала възможност за избавление от действията на Сатана, и тогава е проявявал силата Си. Нуждата на човека е повод за Бога да действа. Възможно е да се даде известна отсрочка за Божия народ, за да се събуди и да огрее със светлината си. Ако присъствието на десет праведници е могло да избави безбожните градове на долината, не е ли възможно за Бога, в отговор на молитвите на народа Си, да задържи действията на тези, които правят закона Му невалиден? Не трябва ли да смирим дълбоко сърцата си пред Него, да прибегнем до благодатния престол и да Го молим да изяви могъщата Си сила?

bible-faq-does-the-bible-promote-racism

Ако Божият народ продължава да е равнодушен както досега, Бог не може да излее над него Духа Си. В такъв случай Божиите деца не са подготвени да Му съдействат. Те не съзнават в какво състоянието си заплашващата ги опасност. Сега те би трябвало да почувстват, както никога по-рано, нуждата си от бдение и обединено действие.

Особеното дело на третия ангел не се схваща в истинското му значение и важност. Бог смяташе, че народът Му ще е много по-напреднал духовно, отколкото е сега. И днес, когато е време да се впусне в действие, той тепърва трябва да се подготвя. Когато националните реформатори започнаха да настояват за мерки за ограничаване на религиозната свобода, нашите ръководещи мъже трябваше да разберат напълно положението и да се противопоставят усърдно на тези опити. Не е угодно на Бога, че нашите хора са задържали светлината – истината за това време. Не всички наши проповедници на третата ангелска вест знаят частите на тази вест. Някои са смятали националното реформаторско движение за нещо маловажно; и даже са мислили, че участвайки в него, губят време за въпроси, съвсем далечни от третата ангелска вест. Дано Бог прости на нашите братя, че така са изтълкували вестта за това време.
  Нашите хора имат нужда да бъдат пробудени да видят опасностите на времето. Стражите са заспали. Изостанали сме с години. Нека главните стражи почувстват нуждата да погледнат към себе си да не би да пропуснат случаите, които им се дават, за да видят опасността.
  Ако ръководещите мъже в нашите конференции не приемат сега вестта, която Бог им е изпратил, и не се строят за действие, църквите ще пострадат от големи загуби. Когато страхът от идващия меч издаде сигурен звук с тръбата си, хората в строя ще доловят предупреждението и всички ще имат възможност да се приготвят за боя. Но много често водачът се е колебаел, сякаш си е казвал: „Да не бързаме много. Може да има грешка. Трябва да внимаваме да не вдигнем лъжлива тревога”. Самата негова колебливост и несигурност вика: „Мир и безопасност! Не се възбуждайте. Не се тревожете. На въпроса за внасяне на поправка в закона за религиозната свобода се отдава много по-голямо внимание, отколкото се изисква. Цялата тази възбуда ще затихне”. Така той буквално отрича изпратената от Бога вест и предупреждението, предназначено да раздвижи църквите, не успява да изпълни задачата си.

Тръбата на стража не издава сигурен тон и народът не се подготвя за бой. Нека стражът внимава да не загиват човешки души поради неговата колебливост и бавене, защото тяхната кръв ще се изиска от ръката му.

chicago-690364_1920 - Copy

  От много години ние очакваме издаването на неделен закон в нашата страна и сега, когато това движение е факт, ние питаме: Ще изпълни ли народът ни дълга си по този въпрос? Не можем ли и ние да помогнем за издигане на знамето и да извикаме на фронта онези, които зачитат своите религиозни права и привилегии? Първо, наближава времето, когато вярващите, които предпочитат да се покоряват на Бога вместо на хората, ще почувстват ръката на потисничеството. Ще обезславим ли тогава Бога като мълчим, докато святите Му заповеди се потъпкват?
Докато протестантският свят прави отстъпки на Рим с поведението си, нека да станем, да разберем положението и да отдадем на борбата истинското й значение. Нека сега стражите издигнат гласа си и разгласят вестта, която представлява истината за това време. Нека пожелаем да събудим духа на истинския Протестантизъм, както и да помогнем на света да почувства и осъзнае цената на привилегиите на религиозната свобода, на която сме се радвали досега.
  Бог ни вика да се събудим, защото краят е близо. Всеки отлитащ час е време на голяма заетост в небесните дворове, за да подготви един народ на земята да участва във великите сцени, които скоро ще се разиграят пред нас. Тези отлитащи минути с толкова малка стойност за нас, са свързани с вечни интереси. Те решават съдбата на човешките души за вечен живот или за вечна смърт. Думите, които днес изговаряме пред хората, делата, които вършим, духът на вестта, която разнасяме, ще бъдат ухание от живот за живот или от смърт за смърт.

cross - Copy (2)

Братя мои, съзнавате ли, че вашето спасение, както и съдбата на други човешки души, зависи от подготовката за предстоящия изпит? Имате ли онова голямо усърдие, благочестие и преданост, които ще ви направят способни да устоите, когато срещу вас се издигне опозиция?

  Ще дойде време, ако Бог е говорил някога чрез мене, когато ще бъдете извеждани пред съвети и всяка устоявана от вас позиция на истината ще бъде критикувана жестоко. Времето, което мнозина прахосват сега, би трябвало да бъде посветено на дадената ни от Бога задача за приготвяне за приближаващата криза.
  Божият закон трябва да бъде сега обичан и почитан от истинския Му народ повече от всяко друго време. Наложителна е нуждата всички вярващи мъже и жени, млади и деца да обърнат внимание на Христовото увещание: „Вие изследвате Писанията”. Изучавайте Библията си така, както никога по-рано. Ако не се издигнете до по-високо, по-свято състояние в религиозния си живот, няма да бъдете готови за явлението на нашия Господ. Според дадената голяма светлина Бог очаква от народа Си и съответно усърдие, вярност и преданост. Трябва да има по-голяма духовност, по-голямо посвещение на Бога и такава готовност за вършене на Неговото дело, каквато не се е проявявала досега. Много време трябва да се отделя за молитва, за да бъдат изпрани и избелени дрехите на характера ни в кръвта на Агнеца.
  Особено необходимо е сега с непоклатима вяра да търсим Бога за Неговата благодат и сила в народа Му. Ние не вярваме, че времето за ограничаване на религиозните ни свободи е настъпило напълно. Пророкът видя „четири ангели, стоящи на четирите ъгъла на земята и държащи четирите земни ветрове, за да не духа никакъв вятър по земята, нито по морето, нито върху някое дърво”. Друг ангел, слизащ от изток, им извиква, казвайки: „Не повреждайте земята, нито морето, нито дърветата, преди да ударим печат върху челата на слугите на нашия Бог”. Тези думи говорят за делото, което сега имаме да вършим. По цялата страна мъже и жени на молитвата имат сериозната отговорност да молят Бога да отстрани облака на злото и да даде още няколко години на благодат, в които да работим за Господа. Нека викаме към Бога ангелите да продължават да задържат четирите ветрове, докато бъдат изпратени мисионери по всички части на света, за да разгласят предупреждението против незачитането на Божия закон.

(Свидетелства към църквата, гл. 91 - Надвисналият конфликт, автор: Елън Уайт)

0